Inżynieria farmaceutyczna

Mikrobiologia

Rok studiów: I

Wymiar zajęć:
Wykłady - 15 h
Ćwiczenia - 15 h
Łącznie - 30 h

Cele kształcenia
Nauczanie mikrobiologii ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do właściwego wykonywania zawodu, a także w zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i innych. Studenci są zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z mikrobiologii ogólnej, mikrobiologii farmaceutycznej z elementami mikrobiologii medycznej oraz z zakresu technik wykrywania, oznaczania i eradykacji drobnoustrojów.
W ramach przedmiotu realizowane są poniższe cele:
- poznanie podstawowych wiadomości z zakresu mikrobiologii dotyczących charakterystyki drobnoustrojów oraz wpływu czynników środowiskowych na drobnoustroje,
- poznanie metod identyfikacji drobnoustrojów, wykorzystywania drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych,
- poznanie farmakopealnych wymogów dotyczących warunków wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych
- poznanie zasad GMP w aspekcie higieny produkcji i mikrobiologicznej jakości produktów leczniczych
- kształtowanie podstawowych umiejętności pozwalających na prowadzenie badań jakości mikrobiologicznej surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych i innych (np. suplementy diety, kosmetyki)
- kształtowanie umiejętności prowadzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska ich wytwarzania produktów leczniczych i innych.

Literatura podstawowa
1. Krystyna Kowal, Zdzisława Libudzisz, Zofia Żakowska Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i 2 , PWN, 2008.
2. Hans G. Schlegel Mikrobiologia ogólna , PWN, 2008.
3. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych FARMAKOPEA POLSKA XII , Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 2020.

Literatura uzupełniająca
1. Włodzimierz Kędzia Mikrobiologia dla farmaceutów , UM Poznań, 1994.


Metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Rok studiów: I

Wymiar zajęć:
Seminaria - 15 h
Łącznie - 15 h

Cele kształcenia
Zajęcia mają na celu zaznajomić studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje a także oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych związków i substancji.
W ramach przedmiotu realizowane są następujące cele:
- kształtowanie umiejętności oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej substancji pochodzenia naturalnego.
- kształtowanie umiejętności oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej substancji uzyskanych na drodze syntezy chemicznej lub modyfikacji substancji naturalnych.

Literatura podstawowa
1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych FARMAKOPEA POLSKA XII, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 2020.
2. Hans G. Schlegel Mikrobiologia ogólna , PWN, 2008.
3. Krystyna Kowal, Zdzisława Libudzisz, Zofia Żakowska Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i 2 , PWN, 2008.

Literatura uzupełniająca
1. Włodzimierz Kędzia Mikrobiologia dla farmaceutów , UM Poznań, 1994.