Analityka medyczna

Diagnostyka mikrobiologiczna

Rok studiów: III

Wymiar zajęć:
Wykłady - 30 h
Ćwiczenia - 100 h
Seminaria - 35h
Łącznie - 165 h

Cele kształcenia
Nauczanie w ramach przedmiotu Diagnostyka mikrobiologiczna ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do właściwego wykonywania zadań stawianych diagnostom laboratoryjnym w laboratoriach mikrobiologicznych.
W ramach przedmiotu realizowane są poniższe cele:
- Poznanie terminologii mikrobiologicznej,
- Poznanie klasyfikacji drobnoustrojów,
- Poznaje zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym,
- Poznanie patogenezy, patomechanizmu, epidemiologii i kliniki chorób infekcyjnych oraz zasad leczenia zakażeń,
- Poznanie zasad doboru, pobierania i transportu materiału klinicznego; przekazywania zasad właściwego przygotowania pacjenta przed pobraniem materiału do badań oraz prawidłowego poboru materiału,
- Kształtowanie umiejętności prowadzenia hodowli i otrzymywania czystych kultur bakterii i grzybów
- Kształtowanie umiejętności przygotowywania preparatów mikroskopowych oraz rozpoznawania morfologii komórki
i wykrywania struktur komórki mających znaczenie diagnostyczne
- Kształtowanie umiejętności doboru odpowiedniej metody i techniki diagnostycznej, doboru właściwych schematów i algorytmów postępowania w oparciu o aktualna wiedzę,
- Kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich metod diagnostycznych w celu rozpoznawania, różnicowania, monitorowania przebiegu oraz oraz efektów leczenia chorób infekcyjnych,
- Kształtowanie umiejętności identyfikacji patogenu, oznaczania lekooporności, wykrywania mechanizmów oporności patogenów, interpretacji uzyskanych wyników badań,
- Kształtowanie umiejętności okresowej analizy lekowrażliwości, monitorowania oporności szczepów szpitalnych i patogenów alarmowych.

Literatura podstawowa
1.Pracownicy Jednostki Materiały dydaktyczne opracowane w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej , Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.
2. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller Mikrobiologia , Elsevier Urban & Partner, 2018.
3. Eligia M. Szewczyk Diagnostyka mikrobiologiczna , PZWL, 2019.
4. Anna Przondo-Mordarska Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej , PZWL, 2005.

Literatura uzupełniająca
1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Farmakopea Polska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.
2. Danuta Dzierżanowska Zakażenia szpitalne , Alfa Medica Press, 2008.
3. Waleria Hryniewicz, Józef Meszaros Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń , PZWL, 2001.
4. Danuta Dzierżanowska Antybiotykoterapia praktyczna , Alfa Medica Press, 2018.
5. Gabriel Virella Mikrobiologia i choroby zakaźne , Wydawnictwo Medyczne Urban & Partne, 2009.
6. Zaręba M. L., Borowski J. Mikrobiologia lekarska , PZWL, 2013.
7. Anna Przondo-Mordarska Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych , Continuo, 2004.


Praktyczna nauka zawodu z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej

Rok studiów: III

Wymiar zajęć: 
Ćwiczenia - 15 h

Cele kształcenia
Przygotowanie studenta do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdobycie praktycznych umiejętności w sprawnym wykonywaniu czynności diagnosty w zakresie badań mikrobiologicznych. Ćwiczenia mają na celu:
- zapoznanie się z organizacją pracy w medycznym laboratorium mikrobiologicznym,
- zapoznanie się z obsługą aparatury i sprzętu laboratoryjnego,
- doskonalenie umiejętności w zakresie stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym metod identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów,
- doskonalenie umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników mikrobiologicznych,
- rozwijanie umiejętności pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Literatura podstawowa
1. Zaremba M, Borowski J Mikrobiologia lekarska , PZWL, 1997.
2. Przondo–Mordarska A Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej , PZWL, 2005.
3. Szewczyk Eligia Diagnostyka bakteriologiczna , PWN, 2013.

Literatura uzupełniająca
1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA Mikrobiologia , . Elsevier Urban & Partner, 2011.
2. Kayser FH, Bienz KA, Eckert J, Zinkernagel RM Mikrobiologia lekarska , PZWL, 2007.
3. Dzierżanowska D Zakażenia szpitalne , α-medica press, 2008