Biotechnologia

Mikrobiologia ogólna

Rok studiów: I

Wymiar zajęć:
Wykłady - 20 h
Ćwiczenia - 40 h
Łącznie - 60 h

Cele kształcenia
Celem kształcenia w ramach przedmiotu Mikrobiologia ogólna jest opanowanie wiedzy z zakresu właściwości i chorobotwórczości drobnoustrojów, warunków hodowli in vitro, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów.
Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności:
- prowadzenia hodowli i otrzymywania czystych kultur bakterii i grzybów
- przygotowywania preparatów mikroskopowych barwionych metodą Grama i rozpoznawania morfologii komórki.

Literatura podstawowa
1. Eligia M. Szewczyk, Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, 2019.
2. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Mikrobiologia, Edra Urban & Partner, 2018.
3. Materiały dydaktyczne opracowane w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

Literatura uzupełniająca
1. Anna Przondo-Mordarska Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej, PZWL, 2005.
3. Gabriel Virella, Mikrobiologia i choroby zakaźne, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2005.