Kosmetologia

Mikrobiologia

Studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów: II

Wymiar zajęć:
Wykłady - 15 h
Ćwiczenia - 30 h
Łącznie - 45 h

Cele kształcenia
Celem kształcenia w ramach przedmiotu Mikrobiologia jest opanowanie wiedzy z zakresu właściwości, chorobotwórczości i diagnostyki drobno ustrojów obecnych w środowisku człowieka, warunków hodowli in vitro, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów.
Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności:
- prowadzenia hodowli i otrzymywania czystych kultur bakterii i grzybów,
- przygotowywania preparatów mikroskopowych oraz rozpoznawania morfologii komórki i wykrywania struktur komórki mających znaczenie diagnostyczne,
- przeprowadzania elementów mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej zakażeń bakteryjnych i grzybiczych,
- analizowania i interpretacji uzyskanych wyników badań,
- wyciągania wniosków dotyczących antybiotykoterapii,
- ocena jakości mikrobiologicznej kosmetyków oraz pro cesu ich wytwarzania.

Literatura podstawowa
1. Mikrobiologia farmaceutyczna. Problemy produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, PZWL, Warszawa 1998.
2. Diagnostyka mikrobiologiczna; Eligia M. Szewczyk, PZWL, Warszawa 2019.
3. Materiały dydaktyczne opracowane w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Literatura uzupełniająca
1. Mikrobiologia w kosmetologii; Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka, Anna Budzyńska, PZWL, Warszawa 2013.
2. Farmakopea Polska.