Farmacja

Mikrobiologia

Rok studiów: II

Wymiar zajęć:
Wykłady - 15 h
Ćwiczenia - 60 h
Seminaria - 15 h
Łącznie - 90 h

Cele kształcenia
Nauczanie mikrobiologii ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do właściwego wykonywania zadań stawianych farmaceutom w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, a także w zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i innych.
Studenci są zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z mikrobiologii ogólnej (bakteriologii ogólnej, elementami wirusologii i mykologii), mikrobiologii farmaceutycznej oraz elementami mikrobiologii medycznej.
Celem kształcenia w zakresie mikrobiologii jest nabycie umiejętności:
- rozpoznawania i charakteryzowania bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych dla człowieka,
- oceny działania czynników o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na mikroorganizmy oraz stosowania metod ograniczania rozwoju drobnoustrojów i ich przenoszenia (antybiotyki, chemioterapeutyki, sterylizacja, dezynfekcja, antyseptyka, aseptyka),
- oceny jakości mikrobiologicznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz procesu ich wytwarzania,
- przeprowadzania podstawowej diagnostyki mikrobiologicznej.

Literatura podstawowa:
1. Materiały dydaktyczne opracowane w Katedrze i Zakładzie Genetyki Farmaceutycznej.
2. Mikrobiologia dla farmaceutów; W. Kędzia; AM Poznań, 1994.
3. Zaręba M. L., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:
1. Rekomendacje KORLDu.
2. Farmakopea Polska.